Em đừng bắc bậc làm cao,
Bèo sông khó kiếm, bèo ao khó gì.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001