Em đừng ỷ em có nhan sắc khuynh thành,
Mà toan rẻ rúng lòng thành của qua.
Xa em cũng tại mẹ cha,
Thôi đành thác xuống diêm la cho gần.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001