Em đương dệt gấm thoi vàng,
Suốt kêu lắc cắc, nhớ chàng quên giăng.
Lời nguyền bên gió dưới trăng,
Trăm năm có nhớ điệu hằng hay quên?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001