Em đây không ham chi anh bồ lúa quan tiền,
Ham anh một chút cha hiền mẹ ngoan.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001