Dừa tơ bẹ dúm tốt tàng,
Giàu sang có chỗ, điếm đàng có nơi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)