Dây tơ hồng không trồng mà mọc,
Thấy em chưa chồng anh chọc anh chơi.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975