Con quạ đen, con cò trắng,
Con ếch ngắn, con rắn dài.
Em trông anh trông mãi trông hoài,
Trông cho thấy mặt như bài liền pho.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975