Con quạ ăn dưa, bắt con cò phơi nắng,
Nghĩ chuyện đời, con cò trắng con quạ đen.
Con quạ mà biết mình đen,
Nó đâu có dám mon men tới cò.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)