Con chim nho nhỏ,
Lông đuôi nó đỏ,
Cái mỏ nó vàng,
Nó đậu cành bàng.
Nó kêu, bớ Tiết Đinh Sơn! Bớ chàng Ninh Sĩ!
Em có chồng rồi, em không thể nghĩ đến anh.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004