Con còng dại lắm ai ơi,
Uổng công se cát, sóng bồi lại tan.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)