Chuông vàng đánh nhẹ kêu thanh,
Trai khôn nói ít, gái lanh biết nhiều.
Rựa hay chẳng bén bằng rìu,
Muốn nên cơ nghiệp phải chiều lòng em.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006