Chim manh manh bay quanh vòng cỏ,
Qua với nàng hiểu rõ mấy năm.
Tình yêu vẫn giữ âm thầm,
Đợi quyền cha mẹ sắt cầm định phân.


Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975