Chim bay về núi túi rồi,
Em không lo liệu còn ngồi chi đây.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004