Chim bay cá lội chăn văn,
Bao giờ đèn hiệp với trăng một nhà.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004