Chiều nay người nghĩa xa anh,
Chim sa cá lặn, kiểng đương xanh vội tàn.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004