Chiều chiều ra đứng gốc cây,
Trông chim bay liệng, trông mây lưng trời.
Trông xa xa tít xa vời,
Những non cùng nước, những đồi cùng cây.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)