Chiều chiều ra đứng cổng làng,
Nghe trống bãi tràng em chạy đón anh.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975