Cha để nhà cho trưởng, cha ngất ngưởng đi ăn mày


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004