Chữ rằng: hoạ phúc vô môn,
Tìm giàu thì dễ, tìm khôn khó tìm.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)