Chừng nào cho được bắt tay,
Gối luồn một một gối dạ này mới ưng.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006