Chợ đang đông em không toan liệu,
Chợ tan rồi em bán chịu chẳng ai mua.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)