Chỉ đâu mà buộc ngang trời,
Thuốc đâu mà chữa cho người lẳng lơ.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)