Chết sông, chết suối, không ai chết đuối đọi đèn


Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005