Chẳng yêu nhau được thì thôi,
Xin chàng đừng tẩy nước vôi mà nồng.
Chẳng yêu nhau được thì đừng,
Xin chàng chớ tẩy nước gừng mà cay.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)