Chưa chồng thì liệu đi nghe,
Để bác mẹ liệu thì huê em tàn.
Có thì liệu lấy mới ngoan,
Để bác mẹ liệu thế gian đã đành.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004