Chân đi thẳng tới chân ôi!
Chân đi chẳng tới chân ngồi xuồng đây.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975