Chàng về thiếp cũng xin đưa,
Xin trời đừng nắng, chớ mưa trơn đường.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975