Chàng về thời thiếp xin đưa,
Cầu trời đừng nắng, chớ mưa trơn đường.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)