Chàng về để áo lại đây,
Phòng khi em nhớ, cầm tay đỡ buồn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)