Của rẻ ấy là của ôi,
Lấy phải vợ dại khốn tôi trăm đường.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975