Của như kho không lo cũng hết.


Xem thêm:
Ăn không lo của kho cũng hết.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)