Của đời cha mẹ để cho,
Làm không, ăn có, của kho cũng rồi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)