Cắt dây bầu dây bí, ai nỡ cắt dây chị dây em


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)