Cơm ăn ba bữa thì cho,
Gạo mượn sét chén xách mo dì đòi.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)