Cúc mọc bờ giếng cheo leo,
Ðố ai dám trèo hái cúc mà chơi.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009