Công anh chăn nghé đã lâu,
Bây giờ nghé đã thành trâu ai cày?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)