Cóc chết bỏ nhái mồ côi,
Chẫu ngồi chẫu khóc: Chàng ơi là chàng!
Ễnh ương đánh lệnh đã vang,
Tiền đâu mà trả nợ làng ngốc ơi!


Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009