Có trăng tình phụ lòng đèn,
Ba mươi mồng một đi tìm lấy trăng.


Nguồn: Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Văn học, 2005