Có chuôm cá mới ở đìa,
Có em anh mới sớm khuya chốn này.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004