Có chồng càng dễ chơi ngang
Đẻ ra con thiếp, con chàng, con ai?
Vắng hôm thời đã có mai
Chồng khi đi vắng đã ai ở nhà


Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006