Có cưới mà chẳng có cheo,
Nhân duyên trắc trở như kèo không đanh.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975