Còn duyên buôn cậy bán hồng,
Hết duyên buôn mít cho chồng gặm xơ.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)