Cây cao mấy trượng cũng trèo,
Đường xa mấy dặm cũng theo anh về.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)