Cái cóc lặn lội bờ sông,
Muốn lấy vợ đẹp nhưng không có tiền.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975