Cái cò, cái vạc, cái nông,
Cùng ăn một đồng nói chuyện giăng ca.
Muối kia đổ ruột con gà,
Mẹ mình chẳng xót bằng ta xót mình.


Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Tục ngữ phong dao (tập II), Vĩnh Hưng Long thư quán xuất bản, Hà Nội, 1928