Cá buồn cá vọt qua đăng,
Em buồn em biết than rằng cùng ai!
Than rằng cùng trúc, cùng mai,
Cùng cây gỗ táu, cùng cây ngô đồng.
Xót xa như muối đổ vào lòng,
Đắng cay như ngậm bồ hòn vẫn phải gượng vui.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004