Biển rộng thênh thang, con cá nằm ngược
Cây cao chót vót điểu nọ nằm ngang
Tiếc vì xa xã ngái làng
Em muốn phân nhân ngãi sợ làng khó phân


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004