Bao giờ hết chủ Hồ Tây,
Vét sông Tô Lịch có ngày ấm no.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002