Bao giờ cho hương bén hoa,
Khăn đào bén túi, cho ta bén mình.
Thuyền không đậu bến giang đình,
Ta không, ta quyết lấy mình làm đôi.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975