Bao giờ cho chuối có cành,
Cho sung có nụ, cho hành có hoa.
Bao giờ trạch đẻ ngọn đa,
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình.
Bao giờ cây cải làm đình,
Gỗ lim làm ghém thì mình lấy ta.


Khảo dị:
Bao giờ rau diếp làm đình,
Gỗ lim làm ghém thì mình lấy ta
.
Bao giờ trạch đẻ ngọn đa,
Bồ câu đẻ nước thì ta lấy mình.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006